Procesy sądowe określają cały szereg postępowań, które odbywają się przed sądami, które z reguły powinny być niezawisłe i niezależne od jakichkolwiek innych organów. Procesy takie odbywają się w zupełnie inny sposób przed sądami niż ma to miejsce w przypadku spraw, które rozstrzygają zawisłe organy tu za przykład posłużyć mogą sprawy administracyjne które rozstrzygają organy administracji publicznej. Prawo polskie mianem organów administracji publicznej określa ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w imieniu władz inne organy i podmioty powoływane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bądź też w oparciu o porozumienie na podstawie którego otrzymują uprawnienia do rozstrzygania spraw na drodze administracyjnej, Jeżeli chodzi o postępowania sądowe dzielone są one na następujące kategorię: postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjno-sądowe.

Poza tą podstawową kwalifikacją spraw do poszczególnych grup istnieją także pewne wyjątki rozstrzygane przez sąd takie jak polubowne przed sądem arbitrażowym, postępowanie przed kolegium do spraw wykroczeń, postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym lub przed Trybunałem Stanu.