Prawo do własności intelektualnej odnosi się do wielu elementów wywodzących się z różnych dziedzin prawa, które regulują wszelkie zasady na jakich funkcjonuje przyznanie prawa do własności intelektualnej. Do własności intelektualnej klasyfikowane są prawa autorskie, wszelkiego rodzaju patenty oraz niektóre znaki towarowe ( dwa ostatnie funkcjonują na zasadach powiązanych z prawem przemysłowym). Są kraje gdzie do własności intelektualnej zaliczane są również szeroko rozumiane tajemnice handlowe.

Osoba uprawniona do korzystania z osobistej własności intelektualnej posiada prawo do całkowitego zakazu wykorzystywania ich przez osoby trzecie, tym samym może zgłosić organom ścigania naruszenie własności intelektualnej do której posiada prawo, które reguluje ustawa o prawach autorskich i pokrewnych, ustawa – Prawo własności przemysłowej, ustawa o ochronie baz danych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli chodzi o zakres ochrony poszczególnych elementów, to wszystko zależy od charakteru tych praw i zapisu poszczególnych ustaw np. prawa autorskie chronione są od momentu powstania, a ich rejestracja nie jest obowiązkowa.